L O V E L Y in my B U B B L E R

L O V E L Y in my B U B B L E R

The night of John F. Kennedy’s birthday party
"Happy birthday Mr.President"

The night of John F. Kennedy’s birthday party

"Happy birthday Mr.President"